ชื่อ
: นายพีรพงศ์ เกษแจ่มศรี
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ