ชื่อ
: นายบุญเหลือ จันทวงษ์
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ