ชื่อ
: นายนนท์ เขียวสอาด
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ