ชื่อ
: นายศิริพงศ์ พุดกล่ำ
ตำแหน่ง
: คนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ)