ชื่อ
: นายสุพจน์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง
: คนงาน
(ปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ)