ชื่อ
: นายอัษฎางค์ กันพุ่ม
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
09-9245-2111