ชื่อ
: นายอนุรักษ์ ย่ำเที่ยง
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
09-5690-2445