ชื่อ
: นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
ตำแหน่ง
: รองปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง