ชื่อ
: นายณภัทร พิสัยพันธ์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล