ชื่อ
: นายชาญณรงค์ พึ่งรุ่ง
ตำแหน่ง
: เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองบางกร่าง คนที่ 1
08-9313-1702