ชื่อ
: นางสาวพรทิพย์ ผ่านอ้น
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป