ชื่อ
: นายเอกวรรธน์ เหล่าโรจน์ภิญโญ
ตำแหน่ง
: เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองบางกร่าง คนที่ 2
08-5995-0647