ชื่อ
: นายวิโรจน์ เพิ่มพรม
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์