ชื่อ
: นายบุญสม เล็กเผือก
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน