ชื่อ
: ว่าง
ตำแหน่ง
: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก)