เทศบาลเมืองบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
27 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ 2565
23 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ รายนางสาวมนสิชา พงศ์สำราญ ให้มีความมั่นคงและแข็งแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายนางอรุณ โพธิ์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุก) รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๔๙ ๐๐๐๑ หมายเลขเบียน ๘๒-๐๙๗๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ภาชนะสำหรับรวบรวมมูลฝอย) จำนวน 200 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมประตูอัตโนมัติของเทศบาลเมืองบางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รถเข็นเหล็ก) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ภาชนะสำหรับรวบรวมมูลฝอย) จำนวน 200 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๖๑ ๐๐๑๐ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๖๗๐ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 49 0001 หมายเลขทะเบียน 82-0977 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 49 0002 หมายเลขทะเบียน 82-1766 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 56 0008 หมายเลขทะเบียน 83-0005 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระบบตอบคำถาม ( ChatBot ) [ X ]

Share on Line
Share on Pinterest