นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายชล ทวีศรี
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


นายธรรมศักดิ์ เสือนาค
รองปลัด อบต.บางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
 
 


นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


นางสาวกริษฐา มากมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางกนกนัน ยิ่งกิจไพบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวพัชรี พูลเณร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางลักขณา ปรีชาพงค์มิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายสรชัช จรัสกาย
นิติกรชำนาญการ


นางมนฑิชา บุญเกิด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,606,199 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com